Untitled Document
 
  พาณิชย์และธุกิจ
      

ในทุกย่างก้าวของการทำธุรกิจ ย่อมต้องการดำเนินการที่ถูกต้องและไร้ปัญหา เราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ ด้วยความเป็นมืออาชีพของเรา จึงได้ให้บริการ 1 การจดทะเบียนจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การเลิก ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 2 การมอบอำนาจนิติบุคคล 3 การเปิดบัญชีกับธนาคาร ทั้งประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 การดำเนินการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการขอวงเงินเกินบัญชี (OD) 5 การจัดทำบัญชีผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้น 6 การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การฟื้นฟูการเงิน การฟื้นฟูกิจการ 7 เกี่ยวกับการค้า 8 เกี่ยวกับด้านการเงินและธนาคาร 9 สินเชื่อเพื่อดำเนินโครงการ สินเชื่อเพื่อการค้า ธุรกิจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินอื่น ๆ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม 10 ธุรกิจหลักทรัพย์ 11 ธุรกิจลิสซิ่ง และการเช่าซื้อทรัพย์สิน 12 การคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องจักร การโฆษณา ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์   


 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737