Untitled Document
 
  ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน : ผู้ขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
 

การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

ผู้ขออนุญาตทำการค้าที่ดินยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียม ดังนี้
 
1. ผู้ขออนุญาต
1.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประจำตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น
- เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล
- หนังสือสำคัญการให้อำนาจทำการแทนนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
- รายงานการประชุมของนิติบุคคล
- บัตรประจำตัวของกรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส. 3 ข. )
3. หลักฐานการได้มาของที่ดินที่ขออนุญาต
- สัญญาจะซื้อจะขาย
- สัญญาวางมัดจำ
- สัญญาซื้อขาย
4. โครงการประกอบด้วย ชื่อผู้ขอทำการค้าที่ดิน ที่อยู่ หรือที่ตั้งของสำนักงานที่ดินที่ขอทำการค้าที่ดิน วิธีดำเนินการ การปรับปรุงที่ดิน การจัดให้มีสาธารณูปโภค การจัดให้มีบริการสาธารณะ วิธีการจำหน่าย และกำหนดการเริ่มต้นโครงการและเวลาสิ้นสุด
5. แผนผังของที่ดินที่จะขาย หรือแบ่งขาย และแผนผังสังเขปแสดงตำแหน่งของที่ดิน
6. ค่าธรรมเนียม
- ค่าคำขอรายละ 500 บาท
- ค่าอนุญาตไร่ละ 20 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่
 
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737