Untitled Document
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐      

ข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙      
ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗      
ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖    
ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖      
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐      
ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙      
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔     
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔    
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔     
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๘     
ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘     
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๗/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่    
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๔/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่     

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๖ ใหม่     

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่ (เพิ่มเติม)      
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๑/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดนครนายก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่      
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ และเขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่     
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่     
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่      
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔๖/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่     
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔๓/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ (เพิ่มเติม) กรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง     
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒/๒๕๕๑ เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่     
คำสั่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.)      
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๔/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ   
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๑๘/๒๕๔๖ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่    
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๐๒/๒๕๔๔ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่     
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๕)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๔)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๓)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (ครั้งที่ ๒)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๗)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๖)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (ครั้งที่ ๓)    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันให้องค์กรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ มาลงทะเบียนพร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นหรืองดเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน      
ประกาศ เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๒)      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ในที่เลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของ สมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดแบบหลักฐานการรับบริจาค และหลักเกณฑ์ วิธีการในการเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๐     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของหัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสามคน      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินสามคน      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน     
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๙     
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ      
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ      
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐      
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง      
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ      
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินผลองค์กร      
ประกาศ เรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙     
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ      
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ      
ประกาศสมัชชาแห่งชาติ เรื่อง การประชุมสมัชชาแห่งชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ      
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)      
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙     
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ      
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี     
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙     
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ      
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ      
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา      
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี      
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอ่างทอง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒,๓,๔,๕ และ ๙ ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหม่      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ทุกเขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ ๕ เพิ่มเติม     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๔ และจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง     
ประกาศรัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี      
ประกาศการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้      
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี     
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี    
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตั้งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำวุฒิสภา     
ประกาศ การมีผลใช้บังคับของความตกลง ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน      
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗     
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖     
ประกาศการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้     
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตั้งคณะทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร     
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง     
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี    
ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้      
ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี      
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า     
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่บุคคลที่ศาลเรียกมาเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ซึ่งออกตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์แทนตำแหน่งที่ว่าง     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การห้ามประกาศ โฆษณา หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นที่เข้าใจว่าผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใดได้รับคะแนนเท่าใด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖      
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง    
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง แบบพิมพ์ของศาลรัฐธรรมนูญ     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน พ.ศ. ๒๕๔๖     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖      
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แบบคำร้องขอให้โฆษณาคำชี้แจง ตามมาตรา ๑๕๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๔)     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง    
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และบุครผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทย    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดพะเยา     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง    
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓)     
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐     
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑      
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑      
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. ๒๕๕๑      
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐     
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๕๐      
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐      
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐      
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาบางฉบับซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐    
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๔ และจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัยแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘    
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘    
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘    
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘    
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘     
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๘    
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๗      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๗    
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตรแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗    
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่า พ.ศ. ๒๕๔๗    
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๖     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖    
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖    
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๖      
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๖     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖     
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖     
พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๖    
พระราชกฤาฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖    
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๖      
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖    
พระราชฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕    
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๐๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๔ และเขตเลือกตั้งที่ ๒๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ และจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือก    
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๕      
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕     
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๕     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕     
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๕      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๕     
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕     
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๔๔      
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔    
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔  
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ จังหวัดนครนายก เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๔ และจังหวัดอุบลราชธานี     
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔    
พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผ้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔     
พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ. ๒๕๔๔     
พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔     
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๓     
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๓      
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓     
ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการยื่นคำร้องต่อศาล พ.ศ. ๒๕๕๐    
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและการเข้าฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตอบข้อหารือของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๐    
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐      
ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙      
ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙      
ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งเลขานุการประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙      
ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และการเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙     
ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๙     
ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยวิธีเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๖    
ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๖      
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเข้ามาในศาลหรือบริเวณศาลหรือเข้าฟังการออกนั่งพิจารณาของศาล พ.ศ. ๒๕๔๖     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖     
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔      
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. ๒๕๔๔

 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737