Untitled Document
 
  ดาวน์โหลดแบบพิมพ์บริษัทจำกัด
 

 หนังสือบริคณห์สนธิ

 

บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิ


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

-

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนตั้งบริษัท

 

บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

 จัดตั้งบริษัท

 

บริษัทจำกัด : จัดตั้งบริษัท


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

-

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

-

ข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

 หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน

 

บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ.2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ.3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

-

ข้อบังคับ
  หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

-

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

 มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน,ลดทุน,ควบบริษัท

บริษัทจำกัด : มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ.1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ.4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

-

ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่

 ควบบริษัท

บริษัทจำกัด : ควบบริษัท

 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท,ที่ตั้ง,สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด,
วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน

บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท , ที่ตั้ง , สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด,
วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ.4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่

 ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

บริษัทจำกัด : ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ.1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ.4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

-

ข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ

-

ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่

 แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน,ลดทุน,กรรมการ,จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท,
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,ตราของบริษัท, รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ.1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ.4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

-

หนังสือมอบอำนาจ

 เลิกบริษัท

บริษัทจำกัด : เลิกบริษัท


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช.1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช.2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ

-

ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่

 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี,ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี,ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี, ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช.1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช.2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ

 เสร็จการชำระบัญชีบริษัท

บริษัทจำกัด : เสร็จการชำระบัญชีบริษัท


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 3

รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 5

รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

 

 


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ.1

คำขอจดทะเบียนบิรษัทจำกัด

แบบ บอจ.2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ.3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

-

ข้อบังคับ

แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
   
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737