Untitled Document
 
  ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 

 ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น

 แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,ผู้เป็นหุ้นส่วน,หุ้นส่วนผู้จัดการ, ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ,ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,ผู้เป็นหุ้นส่วน,หุ้นส่วนผู้จัดการ,ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

 แก้ไขเพิ่มเติมวัถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ สสช. 1

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

 ควบห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ควบห้างหุ้นส่วน


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ สสช. 1

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ

 แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1/1

คำขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ สสช. 1

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

ข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ(ห้างหุ้นส่วน)

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

-

ตัวอย่างหนังสือแจ้งนายทะเบียน

-

ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้แปรสภาพ

-

ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

-

ตัวอย่างประกาศหนังสือพิมพ์

-

ตัวอย่างรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมประชุม

-

แบบรายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

 เลิกห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เลิกห้างหุ้นส่วน


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

 เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เสร็จการชำระบัญชี


ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 3

รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 5

รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

 

 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737