Untitled Document
 
  อนุสิทธิบัตร/Petty Patent
 
อนุสิทธิบัตร
1. อนุสิทธิบัตร คืออะไร
                อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
 
2. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
                อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่ค่อยสูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อนหรือที่เรียกว่า มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
                ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน
                ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้
 
3. การประดิษฐ์ คืออะไร
                การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้างหรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ กรรมวิธี กระบวนการ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต การเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น
 
4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิ
                - ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอ ทั้งในหรือต่างประเทศ
                - สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
5. อายุการให้ความคุ้มครอง
                อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)
 
6. เอกสารประกอบในการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
                1. แบบพิมพ์คำขอ (สบ/สผ/อสป/003-ก)
                2. รายละเอียดการประดิษฐ์
                3. ข้อถือสิทธิ
                4. บทสรุปการประดิษฐ์
                5. รูปเขียน (ถ้ามี)
                6. เอกสารประกอบคำขอ เช่น
                       - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
                       - หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น)
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737