Untitled Document
 
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ประกอบไปด้วย
1. พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2. พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543
3. พรบ.ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 (ยกเลิกไม่ใช้แล้ว)
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
5. พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
6. พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)
7. พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   (หมวด 2 ส่วนที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี)
8. ประมวลรัษฏากร
 
นอกจากนี้ยังมีกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ข้อบังคับและประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737