Untitled Document
 
  ปว./ปร./คปค.
 
ปว./ปร./ค.ป.ค.

 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ (การบรรจุก๊าซ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ (คุ้มครองการการดำเนินงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๙ (โบราณวัตถุบ้านเชียง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ (การทางพิเศษ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ (เหรียญสนองเสรีชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ (กำหนดเวลาเปิดและปิดสถานโบว์ลิ่ง สถานเล่นสเก๊ต ร้านชายอาหารและเครื่องดื่ม)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ (สถานบริการ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ (ควบคุมโภคภัณฑ์)
คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙
ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๕/๒๕๔๙ เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737