ระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่    วันที่ : 03/04/2009  

 ระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่

นอกเหนือจาก “ศาลยุติธรรม” และ “ศาลทหาร” ที่มีอยู่เดิมภายหลังการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปรากฏว่าได้มีการจัดระบบศาลในประเทศไทย ครั้งใหญ่ โดยมีการจัดตั้งศาลเพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง  ซึ่งแต่ละศาลก็มีอำนาจพิจารณาคดีแตกต่างกันไป ดังนี้

         1. ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา และยังเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป กล่าวหากมีข้อพิพาทใดขึ้น แต่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลใดศาลหนึ่ง ประชาชนสามารถนำมาฟ้องร้องยังศาลยุติธรรมได้
         2. ศาลทหาร เป็นศาลที่มีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
         3. ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคดีอับเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ อาทิ กรณีที่มีการโต้แย้งว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชกำหนดใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตลอดจนคดีที่มีการโต้แย้งกันว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีใด ๆ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มพิจารณาคำร้องเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2541
         4. ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งได้แก่ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองกับราษฎร เกี่ยวกับการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในการสั่งการ หรือละเว้นการสั่งการ อาทิ การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ให้เพิกถอนใบอนุญาต ไม่ออกใบอนุญาต ไม่จดทะเบียนสมรสได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544
         การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีศาล 4 ประเภทข้องต้น เพื่อให้ศาลแต่ละประเภท ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของตน
บทความอื่นๆ ในหมวด :
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737