การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” (ณ จังหวัดเชียงใหม่)    วันที่ : 16/03/2009  

 

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการนประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 - 14.30 น.  ณ ห้องเชียงแสน 3 - 4 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ รองประธานอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค และนายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์ อนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน  150  ท่าน
 
ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์   เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ผู้ผลิตสินค้า นักวิชาการ ผู้บริโภค และประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและทิศทางการแก้ไขปัญหาการค้าปลีกค้าส่งของประเทศ ในปัจจุบัน และในอนาคต  ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
5 อันดับข่าวยอดนิยมในหมวด :
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737