Untitled Document
 

  การบริการด้านกฎหมาย
 
เราให้บริการงานในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งด้านคดีความ การฟ้องร้อง ข้อพิพาท นิติกรรมสัญญา และที่ปรึกษา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ 


 
 
 ด้านคดีความ ข้อพิพาท การฟ้องร้อง  และการประนีประนอม

          การฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง
                   การฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและพาณิชย์ การเรียกเก็บหนี้ คดีละเมิด

                   การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

                    การฟ้องร้องดำเนินเกี่ยวกับคดีล้มละลาย

                    การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

                     การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการขนส่ง

                     การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีแรงงาน

                     การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

                     การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีมรดก และคดีครอบครัว

          การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา

                    การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา

                    การบังคับคดีตามคำพิพากษา

                    การบังคับคดีตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

          การประนีประนอม

                    การประนีประนอมข้อพิพาท

                    การประนีประนอมยอมความ

                    การประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย

                    การประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

                    การประนอมหนี้ การจัดชำระหนี้
           
          รับปรึกษาและให้บริการการระงับข้อพิพาท
 
                  ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
 
                  จัดทำสัญญาอนุญาโตตุลาการ
 
                  บริหารกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ
 
                 ให้บริการงานอนุญาโตตุลาการ
 
ด้านนิติกรรมสัญญา
 
      การทำสัญญาเงินกู้ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน การร่วมให้กู้ยืม โอนสิทธิหรือสินทรัพย์ แปลงหนี้ใหม่ สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

     สัญญาซื้อขายสินค้า สัญญาการให้บริการ สัญญาการจัดการบริหาร สัญญาการค้าทั่วไป  สัญญากับภาครัฐ
    
      สัญญาการจ้างงาน

      ระเบียบข้อบังคับการทำงาน สหภาพแรงงาน ค่าทดแทน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน การนัดหยุดงานและการควบคุมการนัดหยุดงาน

      การทำสัญญาทางธุรกิจ

      สัญญาออนไลน์เรื่องการพาณิชย์ทั่วไป

      สัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ

      สัญญาการพัฒนาเว็บไซด์และแม่ข่าย

      สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ

      สัญญาจัดจำหน่าย

      หนังสือมอบอำนาจ

      สัญญาซื้อขายหุ้น

       สัญญาซื้อขายธุรกิจ/ทรัพย์สิน

      สัญญาร่วมค้า

     
สัญญาเช่าเรือ

 
     สัญญาซื้อขายเรือ

      สัญญาก่อสร้าง

      หนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย

      หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน (อำนาจเต็ม)

      จดหมายบอกเลิกการจ้างงาน

      ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ยมาตรฐาน

      สัญญาแยกทรัพย์สิน

      สัญญาตั้งตัวแทนหาคู่สัญญา

      สัญญานายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์

      สัญญาตัวแทนจำหน่าย 

      สัญญาซื้อคืนภาคเอกชน

      สัญญาให้บริการทางกฎหมาย

      สัญญาตั้งคนกลางเก็บเอกสาร 

      สัญญาเช่าทุกประเภท

      สัญญาอื่น ๆ
    [1]
     

 

 

 

 
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737