Untitled Document

ในทุกย่างก้าวของการทำธุรกิจ ย่อมต้องการดำเนินการที่ถูกต้องและไร้ปัญหา เราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ ด้วยความเป็นมืออาชีพของเรา จึงได้ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การจดทะเบียนจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การเลิก ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การมอบอำนาจนิติบุคคล การเปิดบัญชีกับธนาคาร ทั้งประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการขอวงเงินเกินบัญชี (OD) การจัดทำบัญชีผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้น การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การฟื้นฟูการเงิน การฟื้นฟูกิจการ เกี่ยวกับการค้า เกี่ยวกับด้านการเงินและธนาคาร สินเชื่อเพื่อดำเนินโครงการ สินเชื่อเพื่อการค้า ธุรกิจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินอื่น ๆ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง และการเช่าซื้อทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องจักร การโฆษณา ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

 
 
พาณิชย์และธุกิจ...

ในการดำเนินการกิจการหรือประกอบธุรกิจหลายๆ ครั้งที่ต้องเกี่ยวข้องกับการหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ ในเรื่องของการดำเนินการขอนุญาต หรือจะต้องได้รับการอนุญาต หรือใบอนุญาตมาประกอบในการดำเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ ทั้งนี้การจะต้องได้รับการอนุญาตหรือมีใบอนุญาตประเภทใด หรือจากหน่วนงานใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว การขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน การขอใบอนุญาตเรือและการเดินเรือ การขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้า การขอสัมปทานและใบอนุญาตจากรัฐ เป็นต้น การดำเนินการต่าง ๆ และความยุ่งยากในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต และการเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นหน้าที่ของเราช่วยในการดำเนินการให้ท่าน เราสามารถช่วยลดภาระความยุ่งยากและการสูญเสียเวลาของท่าน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้าของเรามาอย่างยาวนาน

 
 
ใบอนุญาต...

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเทศไทยในการเข้ามาลงทุนและทำธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชาวต่างชาติที่ชื่นชอบประเทศไทยและอยากเข้ามาทำงานก็มีเพิ่มขึ้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องในขั้นตอนการขอเข้ามาทำงานและอยู่ในประเทศไทย และะด้วยขั้นตอนของการดำเนินการในส่วนของเอกสารและอาจสร้างความยุ่งยากและล่าช้าในการดำเนินการด้วยตนเองของชาวต่างชาติ เนื่องจากการเตรียมเอกสารที่ต้องถูกต้องและครบถ้วน

ปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้มาทำงานหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากและเสียเวลาในการดำเนินการอีกต่อไป สยาม ลีเกิลฯ เราให้บริการเกี่ยวกับวีซ่า ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะดำเนินการให้กับทุกท่าน และแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวุตถุประสงค์ของท่าน

 
 
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน...

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม และเป็นรายได้เพื่อการใช้จ่ายของรัฐบาล จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคล สถานประกอบการ ผู้ที่ประกอบธุรกิจ หรือองค์กร ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินการทางด้านภาษีอากร ภาษีอากรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการดำเนินกิจการหรือการจัดการกับภาระทางภาษี บางครั้งอาจจะประสบกับปัญหาอย่างคาดไม่ถึง หรืออาจจะสูญเสียในส่วนที่เป็นประโยชน์ หากไม่ได้มีการจัดการและวางแผนทางภาษีอากร หรือบางครั้งก็กังวลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาษีอากรว่าจะมีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ หรือเมื่อมีการตรวจสอบจากสรรพากรจะมีความถูกต้องและสามารถแสดงได้อย่างชัดเจน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านภาษีอากรที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต เราสามารถแก้ปัญหา วางแผนและวางระบบเกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจการของท่านและตัวท่าน ด้วยประสบการณ์ของเราที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและให้ความเชื่อถือมาโดยตลอด

 
 
ภาษีอากร...

ปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลทั่วไป หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคเอกชนกับภาครัฐ หรือสังคมชุมชน ท้องถิ่น ย่อมมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็ขาดความเข้าใจในเรื่องของความขัดแย้ง ข้อพิพาท ในเรื่องนั้นๆ โดยแท้จริง ทำให้มีการใช้ทางเลือกและบทบาทในการจัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งความสามารถในกระบวนการจัดการข้อพิพาท แนวคิดและหลักการของการเจรจา การไกล่เกลี่ยเพื่อการจัดการข้อพิพาท ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ หรือบางครั้งปัญหาก็อาจจะใหญ่เกินความคาดหมาย

หากท่านหรือองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาหรือมีแนวดโน้มที่เกิดปัญหาดังกล่าว เราคือทางออกของปัญหาสำหรับท่าน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการของเราท่านสามารถไว้วางใจได้

 
 
ปรึกษาและให้บริการระงับข้อพิพาท...

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิทางกฎหมายที่เกิดจากผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง โดยทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วสองครั้งโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 เป็นต้น

การดำเนินการในการปกป้องและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ

 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา...

ในการดำเนินการของกระบวนการด้านคดีความ ข้อพิพาท การฟ้องร้อง การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือท่านที่กำลังประสบกับปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองเพียงลำพังได้ เนื่องจากจะต้องมีความรอบคอบและมีความรอบรู้ รวมทั้งลักษณะของปัญหาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง ต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่ไว้วางใจ น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้

ด้วยประสบการณ์ของเรา "สยาม ลีเกิลฯ" เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการบริการงานด้านคดีความ ข้อพิพาท การฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและอาญา การประนีประนอม ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้บริการงานอนุญาโตตุลาการ นิติกรรม สัญญา การบังคับคดี และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย จะทำให้ปัญหาต่างๆ ของท่านที่กำลังประสบอยู่สามารถที่จะมีทางออกที่ดีที่สุดได้อย่างแน่นอน

 
 
กฎหมาย...

งานด้านบัญชีเป็นงานที่สำคัญของทุกหน่วยงาน องค์กร เนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความรอบรู้ ชำนาญ และรอบคอบ รวมทั้งถูกต้อง ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีปัญหาทางด้านบัญชีไม่มากก็น้อย โดยบัญชีจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกับงานทุกส่วนขององค์กร และยังเป็นทั้งเครื่องมือและการใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแผนและนโยบายขององค์กร หลายๆ องค์กรจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแล หากท่านกำลังมองหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี และงานด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานด้านบัญชีเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่าน เราคือคำตอบของท่าน

 
 
บัญชี...
การจัดการด้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การโอน จำนอง ซื้อ ขาย การเข้าถือสิทธิ์ การตรวจสอบ และยื่นขอแบบแปลน การดำเนินการยื่นขอนุญาต การจัดการตามอสังหาริมทรัพย์ตามนิติกรรม มรดก สำหรับบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ เอกสาร ความถูกต้อง ตลอดจนการตรวจสอบสถานที่จริง สถานที่ใกล้เคียง ว่าถูกต้องตรงกันและมีความชัดเจนเป้นไปตามเอกสารที่ระบุ โดยในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีเรื่องของนิติกรรม สัญญา การดำเดินการด้านเอกสาร  และการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความยุ่งยาก และอาจจะเกิดความเสียหายได้ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์

สำหรับในส่วนของกิจการ ธุรกิจ องค์กร ที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดสรรที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การดำเนินการจัดตั้งบริหารนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจจะประสบกับปัญหาและความยุ่งยาก และบางครั้งก็ยากที่จบปัญหาเหล่านั้นลงได้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการงานด้านการบริหารสัญญาก่อสร้างด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นงานส่วนที่สำคัญมากของธุรกิจด้านการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการหรือการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตจำนงค์ของสัญญา

เราขอเสนอทางเลือกในการดำเนินการ รวมทั้งแก้ปัญหาของท่านอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเสมอมา

 
 
 
อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและที่ดิน...
Infinity idea
powerlinegroup
Neolife
SSKP Property ชุมชนน่าอยู่...เราสร้างได้
Visavapat
BAM
SASS CO., LTD.
E-CommerceThai
 
กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๗ ปี พระบารมีปกฟ้า ปวงประชาร่มเย็น
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบังคับคดีให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” (ณ จังหวัดเชียงใหม่)
  รายละเอียด...
 
ระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง
  รายละเอียด...
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737